DigiLabor logo

Egyediség mindenek felett!

Kapcsolat

1119 Budapest, Etele út 26.
(DigiNyomdával közös üzlet)

Labor

+36 30 816 0001
Email: info@digilabor.net

Poszter, plakát, és vászonkép nyomtatás

Telefon: +36 30 816 0002
Email: poszter@digilabor.net

Nyitvatartás

hétfő – péntek: 09.00 – 17.00 óráig
(ünnepi nyitvatartást hamarosan!)

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 • 1 A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A Proflim DTP Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató, illetve Adatkezelő) a https://www.digilabor.hu, https://www.digilabor.net és https://www.diginyomda.hu weboldalakon (a továbbiakban: Honlap, vagy Honlapok) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók és fotó-, vagy nyomdai- szolgáltatásaink valamelyikét megrendelők (továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 • 2 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

2.1. A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

2.2. A szükséges hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve regisztrációkor a kérdéses adatok önkéntes megadásával teszi meg, ezek valódiságáért csakis a Felhasználó tartozik felelősséggel.

2.3. A Felhasználó regisztrációjakor kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő a regisztrációhoz kötelezően előírt személyes adatait megfelelően kezelje (Info.tv. 6.§. (5) bekezdés).

2.4. A 16. életévét betöltött kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

2.5. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

 • 3 AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

3.1. Személyes adat kizárólag

– meghatározott célból,

– meghatározott jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

3.2. Személyes adatnak minősül: az érintett Felhasználóval kapcsolatba hozható adat (különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret), valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt /közvetlenül vagy közvetve /név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

3.3. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, tehát a Szolgáltató csak a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli a Felhasználó személyes adatait.

3.4. Az adatkezelés célja kizárólag a Felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, valamint az esetlegesen igényelt hírlevél-szolgáltatáshoz kapcsolódó kommunikáció lehetővé tétele, továbbá a felhasználóként regisztrált személyek számára az Adatkezelő által üzemeltetett Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések biztosítása.

3.5. Az Adatkezelő különleges adatot nem kezel, amennyiben ilyet a Felhasználók bármilyen indokból vagy módon az oldalon közzétesznek, az Adatkezelő tudomására hoznak vagy adatbázisában rögzítenek, az Adatkezelő azokat a tudomásra jutást követően haladéktalanul jogosult törölni.

3.6. A Felhasználónak a Honlapon lehetősége van üzenetet vagy közleményt írni a szolgáltatás használata során vagy azzal összefüggésben. Amennyiben a Felhasználó ezen üzenetben vagy közleményben olyan személyes vagy különleges adatot ad meg, amely a regisztráció során nem került kezelésre, az Adatkezelő úgy tekinti, hogy annak kezeléséhez a Felhasználó kifejezetten hozzájárult, fenntartja az Adatkezelő a jogot arra, hogy az ilyen adatokat haladéktalanul törölje.

 • 4 AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Cégnév: PROFILM DTP Kereskedelmi és Humántevékenységű Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely/telephely: 1119 Budapest, Etele út 26.

Adószám: 12358654-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-670048

Cégjegyzékszámot kibocsátó Cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Email: recepcio@digilabor.net

Telefon: +36 30 816 0001

 

Kapcsolattartó személy neve: Wéber Erik

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-89935/2015.

 • 5 AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

5.1. A rögzített adatokat a Profilm DTP Kft. törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás kötelezettségei már nem állnak fenn. Felhasználó jogosult bármikor kérni személyes adatainak törlését a nyilvántartásból. Továbbá arra is jogosult, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására a jövőre nézve. Ezekben az esetekben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban Felhasználónak bármilyen kérdése merülne fel, forduljon hozzánk levél formájában (Profilm DTP Kft., 1119 Budapest, Etele út 26.), vagy e-mailben (recepcio@digilabor.net).

5.2. Az Adatkezelő a kezelt adatokat a Felhasználó regisztráció vagy adatok törlése iránti kérelme esetén törli.

 • 6 A KEZELT ADATOK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA

6.1. A Honlap használata során az Adatkezelő részére tárhely-szolgáltatást nyújtó szolgáltató tudomására juthatnak bizonyos, a Felhasználó internethasználatával kapcsolatos adatok (pl. IP-cím stb.), amelyet az Adatkezelő nem kezel; ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltató adatkezelési irányelvei irányadók.

6.2. Ezen összesített technikai adatokból a Felhasználó személyére, profiljára nem lehet következtetni, ezeket az információkat a Szolgáltató személyes azonosításra alkalmatlan módon, kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

6.3. A Honlapok bizonyos szolgáltatásainak használata kizárólag felhasználói regisztrációt követően lehetséges. Ezen felhasználói regisztráció során az alábbi adatok megadása feltétele a sikeres regisztrációnak: név, email cím, telefonszám, választott jelszó, cím, és/vagy szállítási cím.

6.4. A Felhasználó a regisztráció során, illetve azt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

 • 7 COOKIE ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

7.1. A 6.1., a 6.2., illetve a 7.2. pontokban foglaltakra tekintettel Szolgáltató a Honlap meglátogatásakor meghatározott típusú cookie-kat helyez el Felhasználó számítógépén. A cookie egy rövid karaktersorozatot tartalmazó, apró méretű fájl, amely a Felhasználó böngészőjének azonosításának célját szolgálja.

7.2. A cookie-k segítenek feltérképezni a fogyasztói szokásokat, hogy Szolgáltató a Honlapot a Felhasználók igényeihez mérten fejleszthesse. Ezt a Honlap, illetve annak aloldalainak preferenciáiról a Szolgáltató részére adott statisztikai jellegű tájékoztatással teszik lehetővé.

7.3. Az alkalmazott webanalízis-szoftverek, illetve cookie-k fajtái:

– Google Analytics /látogatói tevékenységet elemző cookie-k/

– Google Adworks /remarketing célú cookie-k/

7.4. Felhasználó a Honlapra látogatással és a Honlap nyújtotta szolgáltatások igénybe vételével ráutaló magatartást tanúsít a cookie-k alkalmazásába való beleegyezésre. Ugyanakkor Felhasználónak – az általa használt böngésző típusától függően, annak konfigurációi között – lehetősége van bizonyos cookie-k letiltására, kikapcsolására, valamint új cookie-k elfogadására, illetve azok beállítására is.

 • 8 AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

8.1. Az adatok megismerésére elsődlegesen a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak, azok közzétételére jogosultságuk nincs, harmadik személyek részére történő átadására (adattovábbítás) pedig a törvényben előírtakon kívül, csakis az alábbi esetekben és az alábbi személyek tekintetében, adatfeldolgozási tevékenység céljából kerülhet sor, melyhez a Felhasználó e Tájékoztató és az ÁSZF elfogadásával maga is hozzájárul.

8.2. Az adatok feldolgozását az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése jelenti, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

8.3. Adatfeldolgozónak minősülnek a Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató, illetve szerverhousing cégek (a továbbiakban együtt: Közvetítő Szolgáltatók), valamint a szolgáltatás teljesítéséhez igénybevett futárcég(ek) is.

8.4. Adatfeldolgozók megnevezése:

8.4.1. Közvetítő Szolgáltatók

8.4.1. Szerverhousing-szolgáltatást nyújtó Közvetítő Szolgáltató adatai:

Adatkezelő megnevezése: Kontír-Aktiv Bt..

Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg.01-06-115314

Adatkezelő adószáma: 28242709-2-41

Adatkezelő székhelye: 1131 Budapest, Unoka u. 55.

Adatkezelő e-elérhetősége: kontiraktivbt@gmail.com

Adatkezelő képviselője: Tiba Péter (ügyvezető)

 

8.4.2. Fuvarozó adatai:

Adatkezelő megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg.13-09-111755

Adatkezelő adószáma: 12369410-2-44

Adatkezelő székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Adatkezelő e-elérhetősége: info@gls-hungary.com

Adatkezelő képviselője: Tarnóczi Krisztina Éva, Farkas Gergely, Oreskó György, Balázs Attila (ügyvezetők, cégvezetők)

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Katona Rita

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: aadatvedelem@gls-hungary.com

 • 9 ADATBIZTONSÁG

9.1. Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására, azonban rögzíti, hogy az oldalt tartalmazó számítástechnikai eszközöket nem ő üzemelteti, így ebben a körben mindenkori tárhely-szolgáltatót terheli a felelősség.

9.2. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az informatikai felületen kezelt adatokat kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja.

9.3. A jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzése céljából a személyes adatokhoz való hozzáférés szigorúan korlátozott.

9.4. Ugyanakkor a Honlap esetlegesen tartalmazhat külső, nem a Szolgáltató által kezelt weboldalakra mutató hivatkozásokat, melyeknek tartalmáért, illetve adatkezelési protokolljáért a Szolgáltató már nem vállal felelősséget.

 • 10 FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

10.1. Tájékoztatáshoz való jog:

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

10.2. A Felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását, illetve törlését. Egyes adatok helyesbítésére saját magának is lehetősége van, egyéb esetekben azonban Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 7 napon belül köteles a kért művelet elvégzésére. Törlés esetén az érintett adatok a későbbiekben nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig őrzi meg.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Profilm DTP kft., 1119 Budapest, Etele út 26. / E-mail: recepcio@digilabor.net

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

10.3. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az a Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Szolgáltató köteles a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt kivizsgálni, döntést hozni, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

10.4. Jogorvoslati lehetőségek:

 1. a Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy
 2. az adatkezelési gyakorlattal kapcsolatban felmerülő panasza esetén a NAIH-hoz fordulhat.

Elérhetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 • 11 E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

11.1. A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket.

11.2. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel, tájékoztató e-mail küldése céljából.

11.3. Az e-mail címek kezelése elsősorban

– a Felhasználó azonosítását,

– a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

 • 12 HÍRLEVÉL

12.1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel (hírlevél) a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.

12.2. A hírlevél célja, hogy a Szolgáltató reklámot tartalmazó elektronikus üzenet formájában a Felhasználót tájékoztassa az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról.

12.3. Ezzel a Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

12.4. A hírlevélről való leiratkozás lehetőségét a Szolgáltató mind a honlapon, mind pedig a hírlevélben található hivatkozás útján biztosítja. Leiratkozás esetén Szolgáltató a Felhasználó minden olyan személyes adatát törli a nyilvántartásából, mely a hírlevél küldéséhez feltétlenül szükséges.

 • 13 EGYÉB RENDELKEZÉSEK

13.1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

13.2. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, e tekintetben minden felelősség a Felhasználót terheli és a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Az Adatkezelési Tájékoztató hatálybalépésének ideje: 2018.05.25.